دسته بندی

کاچیران
جین

محصولات

ماشین گلدوزی تاجیما

TMEZ-KC series

ماشین گلدوزی تاجیما

TMEZ-SC series

ماشین گلدوزی تاجیما

TAJIMA SAI

ماشین گلدوزی تاجیما

TMBP2-SC Series

ماشین گلدوزی تاجیما

TMBR2-SC Series

ماشین گلدوزی تاجیما

TMCR-VF Series

ماشین گلدوزی تاجیما

TMCP-VF Series 

ماشین گلدوزی تاجیما

TMAR-KC TYPE2 Series

ماشین گلدوزی تاجیما

TFMX-ⅡC TYPE2Series

برند: ماشین گلدوزی تاجیما

دسته بندی

کاچیران
جین