دسته بندی

کاچیران
جین

محصولات

چرخ خیاطی صنعتی جین

بطرآسیابی کفاشی کامیپوتری سری NA-35UT

چرخ خیاطی صنعتی جین

بطرآسیابی کفاشی کامیپوتری سری NA-35DUT

چرخ خیاطی صنعتی جین

راسته دوز تک پایه کامیپوتری سری NA-10UT

چرخ خیاطی صنعتی جین

راسته دوز دو پایه کامپیوتری سری NA-11UT

چرخ خیاطی صنعتی جین

راسته دوز دو پایه معمولی سری NA-11

چرخ خیاطی صنعتی جین

میاندوز سه سوزن سری F1

چرخ خیاطی صنعتی جین

سردوز سری M1

چرخ خیاطی صنعتی جین

راسته دوز معمولی L-1C

چرخ خیاطی صنعتی جین

راسته دوز کامپیوتری L-1A

برند: چرخ خیاطی صنعتی جین

دسته بندی

کاچیران
جین